1911-1920

1911-1920

Gebeurtenissen

1911

01-07-1911 De 21-Jarige Hendrikje T. was huishoudster bij Jan Stelling te Haule.In t werk voldeed ze uitstekend, maar ten opzichte van voorwerpen van geringe waarde was haar gevoel voor eigendomsrecht niet sterk genoeg ontwikkeld. De 13 Mei verliet ze Stelling wegens een loon kwestie. Alles was in 't reine, meende Stelling. Doch later bleek, dat bij de winkelier op Stellings naam een rekening stond van goederen, die hij nooit had ontvangen, 't Waren vier handdoeken, een roof garen en een half pond koffiebonen. Toen kwam aan 't licht, dat Hendrikje deze goederen had gehaald op Stellings rekening en ze daarna met haar eigen goed had meegenomen. Deswege stond ze heden terecht. Eis, wegens diefstal, 1 mnd. gevang

02-08-1911 Eervol ontslag M.J.F.Wolters hoofd der O.L.S.

1911

06-09- 1911 Besloten werd 2 jaarmarkten te houden te Haule

11-11-1911 Berichten uit Stad en Dorp. Tramongeluk te Lippenhuizen.

LIPPENHUIZEN, 8 Nov. Gisteren bij het vertrek van de tram (richting Oosterwolde) te ruim 10 uur van Gorredijk, namen de reizigers in beide wagens plaats. Daar echter 't laatste rijtuig niet verwarmd was (waarom niet?) klaagden de reizigers over de kou, waarop de conducteur hun den raad gaf bij den Driehoek in het voorste rijtuig over te stappen. De tram moest bij den wissel wachten tot deze was overgehaald. Een passagier, de zestig-jarige landbouwer Wilhelmus Johannes van Nierop, uit Haule, meende reeds op den Driehoek te zijn, stapte van het ene balkon op het andere over. De tram zette zich onderwijl weer in beweging en de man struikelde, viel tussen de wagens en geraakte onder de as van 't laatste rijtuig. Op zijn angst geroep stopte de machinist onmiddellijk en werd v. N. uit zijn hachelijke positie bevrijd. Ogenschijnlijk had hij zich niet erg bezeerd. Met enigen steun stapte hij nog in 't voorste rijtuig over. Spoedig bleek echter dat de toestand ernstiger was dan men vermoed had en wel in die mate, dat de ongelukkige, bij aankomst te Oosterwolde bewusteloos uit het rijtuig moest worden gedragen. Op weg naar zijne woning overleed hij. Een ernstige waarschuwing vrij zeker voor allen om niet van een in beweging zijnde tram te stappen, wat nog maar al te dikwijls gebeurt. Wenselijk is het tevens, dat door dit ongeval de aandacht der Ned. Tramw. Mij. op het gevaarlijke punt, waar de wissel ligt en de lijn den straatweg kruist werd gevestigd en door het plaatsen van een lantaarn verbetering werd gebracht.

1912

11-01-1913 DENNEN - Haule, Deurwaarder RUSSCHEN zal op Zaterdag 18 Jan. 1913, 's namiddags. Vijf uur, in de laan voor JAN GREVINK, achter Koumansburg te Haule, publiek verkoopen, voor HEND. BLAUWBROEK: 51 perceelen zeer mooie gekapte dennen.

Houtverkoop - Haule. Deurwaarder RUSSCHEN Zal op Donderdag 16 Jan 1913, 's middags. 12 uur, in het gerooide bos aan de kunstweg te Haule, nabij Koudenburg, á contant publiek verkopen, voor POPE BOUMA, 117 percelen gekapt Beukenhont. (Brandhout).

08-02-1913
Haule.
De melkrijder Jan de V. te Haule had op een Maandagmorgen in Januari bij de veehouder Stelling drie bussen met melk mede te nemen. Daar hij reeds eenmaal was bekeurd, wijl hij te veel bussen op den wagen had en ook dien Maandagmorgen bijna weer over het maximum was, goot hij de melk uit de kleine bus over in de beide grotere. Maar doordat het nogal haastig ging, stortte hij een weinig melk over den rand op den grond. Aldus gebeurde, naar verklaring van De V. Doch de veehouder Stelling getuigde, dat de melk uit de kleine bus onmogelijk bij de andere bussen in kon. En de overige melk was door den melkrijder gewoon weggegoten. Op den middag van die dag hield StelMng de melkriider aan en verweet deze, dat hij melk uit de kleine bus zou hebben weggegoten. De V. voelde zich beledigd, werd kwaad en wist toen verder niet wat hij deed. Maar geslagen had hij niet. Stelling wist ook niet precies wat gebeurd was, maar voelde op dat ogenblik wel dat hij een goede por kreeg. „Ik werd bewusteloos geslagen", aldus verklaarde Stelling. De V.'s schoonvader was ooggetuige van een en ander, doch wenste heden niet onder ede een verklaring af te leggen. Hij had zijn schoonzoon zien slaan, maar 't kwam niet zoo erg aan, dat Stelling het niet op zijn benen kon houden, „'t Had niet zoo gehoefd. Ik noem het een kwajongenspul". zei schoonpapa. Op de vraag of zijn schoonzoon wat kort aangebonden en wel eens lastig was, antwoordde hij: „Ik heb nooit geen last van hem". Wat de president gelukkig vond Voor een schoonvader. De Officier achtte, waar alleen getuige Stelling onder ede was gehoord, geen wettig bewijs geleverd en vroeg vrijspraak. Pres. tot bekl.: „Zeker niets meer te zeggen hé?" „Nee mijnheer, want ik ben ook helemaal onschuldig", luidde 't antwoord.

15-03-1913 De winkelier Tjibbe de G. te Haulerwijk had met de eekschiller Kolk 'n overeenkomst aangegaan, dat deze In een perceel bos te Haule bet eikschilhout zou schillen. Kolk en rijn vrouw waren In Juni van verleden jaar bezig. Ook Kolk had op ■deze lijst zwart op wit, dat zijn vrouw niet na 7 uur mocht schillen. Ten overvloede waarschuwde De G. hem herhaaldelijk, deze bepaling niet te overtreden. Doch tuk op verdienste, werkte het echtpaar wel na 7 uur 's avonds. ' De brigadier der marechaussee Polllng zag het en verbaliseerde ook de pachter van het perceel bos, Tjibbe de G. De kantonrechter te Beetsterzwaag vroeg echter vrijspraak tegen deze. De ambtenaar van het O. M. ging in appèl. Ook beklaagde De G. had niet voor voldoende maatregelen tot naleving der wet gezorgd, oordeelde de Officier. Hij was niet na 7 uur komen controleren of er ook nog gewerkt werd. Eis tegen de niet verschenen beklaagd
f 5 boete or 5 dagen hechtenis Brigadier Polling verklaarde in deze zaak nog, dat deze winter sommige geregelde pachters van bossen thans niet of weinig hadden gepacht, terwijl de arbeidswet naar hun oordeel te veel moeilijkheden meebrengt.
1913 adv 1

14-05-1913 adv herder

16-05-1913
Woningbouw in Ooststellingwerf.
Bij koninklijk besluit is aan de gemeente Ooststellingwerf verleend een voorschot uit de rijkskas tot een bedrag van ten hoogste 1 24,800, ten einde genoemde gemeente in staat te stellen een voorschot van gelijk bedrag te verlenen aan de Woningstichting in de gemeente Ooststellingwerf, ten behoeve van den aankoop van grond voor en
de bouw van een 14-tal arbeiderswoningen onder Haulerwijk, Haule, Donkerbroek en Appelscha.
---
17-05-1913 Haule.
Al sinds drie a vier jaar leeft de koemelker Hendrik H. in onmin met zijn buurman H. Oostra. 't Gemeenschappelijk gebruik van 'n reed is oorzaak van deze onenlgheid. De 14e April kwam het tot een vijandelijk treffen. Veel woorden werden niet gebruikt 't Was net een komediestuk, zei getuige Oostra. Dan werd er toch gesproken, merkte de President op. „Of was 't dan een pantomime?" Volgens Oostra en diens vrouw heeft buurman H. bij dit treffen Oostra met een schop op den linkerschouder geslagen. Beklaagde ontkende, Eis: f 10 boete of' 20 dagen hecht.

27-12-1913 Haule ingezonden vraag: Wanneer moet de lichting wielrijders, lichting 1909, onder de wapenen komen? En voor hoelang? Haule. J. H. Antwoord: Deze lichting moet In 1914 voor 26 dagen opkomen. Wanneer precies is evenwel nog niet bepaald.

1918

Uit de krant van 1919

Halve vette big te koop bi D.LegendalHalve vette big te koop bij D. Legendal

Derk Legendal woonde eerst dorpsstraat 97 en later op de andere kant van de Haule nu Zwetteweg 16.
Hij is omgekomen op de polderweg met een auto ongeluk.

Jan Herder heeft zijn timmerzaak over gedragenJan Herder heeft zijn timmerzaak over gedragen

Jan Herder had eerst een timmerberijf met zijn broer in Haulerwijk en is toen op de Haule begonnen met een timmerberijf.
In 1918 heeft hij de zaak verkocht aan Spoelstra en Boersma.

Hooihark te koop bij D.KramerHooihark te koop bij D.Kramer

Uitbesteding melkrit HauleUitbesteding melkrit Haule

Deze melkrit werd gegund aan Hendrik de Weerd die van Oosterzee kwam toen zijn naamgenoot Jannes de Weerd (geen familie) hem een bericht gestuurd had dat deze melkrit werd aanbesteed.
Hendrik en Jannes waren vrienden geworden tijdens de 1e wereldoorlog toen zij beiden gelegerd waren in Brabant.

Verboden te lopen TonckensbosVerboden te lopen in het Tonckensbos

In 1918 mocht je niet in het bos bij de Tonckenshoeve wandelen zonder een kaartje te kopen bij de rentmeester Koopmans.

Jaarmarkt Haule

  • Gepubliceerd in 1911-1920

Jaarmarkt Haule van 1911 t/m 1919

26 november 1910
Er is markt aangevraagd voor Haule, de markt datum wordt bepaald op jaarlijks, de eerste woensdag in de maand mei en de eerste maandag in de maand november.

Lees meer...